Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Freidorf implementează Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf finanțată prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

În cadrul acestui proiect, anunță lansarea Apelulului de selecție Măsura 7 – „Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi”, intervenție prevăzută în SDL, finanțat prin POCU 2014-2020. Obiectivul specific  al acestei intervenții: sprijinirea și consilierea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în vederea calificării și a recalificării, a susținerii iniţiativelor antreprenoriale și a ocupării de locuri de muncă în teritoriul propus de prezenta strategie.

Data lansării apelului de selecție este 20 noiembrie 2019, ora 10:00, proiectele pot fi depuse până la data de 7  ianuarie 2020, ora 16:00 la sediul social al Asociației Grupul de Acțiune Locală Freidorf, Municipiul Timișoara, strada Tudor Vladimirescu nr. 25 cam. 8, județ Timiș, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

Fondul disponibil alocat pentru măsură în această sesiune: 1.000.000 euro.

Solicitanții pot obține mai multe informații privind apelul de selecție la: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Freidorf (GAL Freidorf), strada Tudor Vladimirescu nr. 25 cam. 8; pe Site-ul Asociației: https://galfreidorf.ro/ sau la adresa de e-mail: gal.freidorf@yahoo.com.

sursa: https://www.observatordetimis.ro/