Manager proiect

– Planifică strategiile și modalitățile de implementere a proiectelor și urmărește atingerea obiectivelor și rezultatelor propuse prin proiecte;

– Coordonează membrii implicați în implementarea proiectului și experții externi, precum și întreținerea unei bune relații de comunicare cu aceștia;

– Identifică, analizează și rezolvă potențialele probleme interne și externe;

– Monitorizează asistentul administrativ și experții pe întreaga durată de implementare;

– Coordonează și organizează activitățile întreprinse pe perioada de implementare și păstrează legăturile de informare și comunicare cu Autoritățile Finanțatoare;

– Efectuează deplasările aferente promovării proiectului şi a activităţilor propuse;

– Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces;

– Răspunde de însușirea și respectarea normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI de către toți membri echipei de proiect;

– Asigură resursa umană necesară implementării proiectului;

– Asigură elaborarea procedurilor interne, cunoașterea și aplicarea acestora de către întreg personalul din subordine;

– Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, beneficiarii și finanțatorii proiectului.

– Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori cu respectarea datelor prevăzute în contracte.

– Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect.

– Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.

 

 Expert coordonator 1

– Execută dispozițiile date de Consiliul Director și de managerul de proiect;

– Coordonează membrilor implicați în implementarea proiectului si experții externi, precum si întreținerea unei bune relații de comunicare cu acestia;

– Împreună cu managerul de proiect identifică, analizează și rezolvă potențialele probleme interne și externe;

– Monitorizează asistentul administrativ si experții pe întreaga durată de execuție.

– Elaborează procedurile de selecţie a propunerilor de proiecte;

– Monitorizează implementarea strategiei de dezvoltare locală

– Îndrumă beneficiarii în vederea implementării proiectelor.

 

Expert coordonator 2

 – Elaborează procedurile de selecție a propunerilor de proiecte;

– Lansează apelurile de selecţie şi îndrumă beneficiarii pentru pregătirea proiectelor;

– Îndrumă beneficiarii în vederea implementării proiectelor selectate pentru finanțare;

– Execută dispoziţiile date de Consiliul Director şi de managerul de proiect;

– Împreună cu managerul de proiect identifică, analizează și rezolvă potențialele probleme;

– Întreţine bune relaţii de comunicare cu experţii;

 

Expert coordonator 3

 – Elaborează procedurile de selecție a propunerilor de proiecte;

– Evaluează și selectează propunerile de proiecte;

– Îndrumă beneficiarii în vederea implementării proiectelor selectate pentru finanțare.

– Execută dispoziţiile date de Consiliul Director şi de managerul de proiect;

– Împreună cu managerul de proiect identifică, analizează și rezolvă potențialele probleme;

– Întreţine bune relaţii de comunicare cu experţii;

– Monitorizează implementarea adecvată a strategiei;

 

Asistent manager

– Publicarea acţiunilor de informare şi publicitate;

– Înregistrarea activităţilor realizate de către GAL;

– Participarea activă în soluţionarea problemelor;

– Executarea sarcinilor şi dispoziţiilor delegate de Managerul de GAL/Consiliul Director;

– Înregistrarea achiziţiilor efectuate de către Managrul de proiect;

– Lucrează în strânsă colaborare cu Managerul de proiect şi cu echipa de implementare.

 

 Responsabil financiar

– Coordonarea activităţilor necesare pentru o bună desfăşurare a serviciului de contabilitate;

– Completarea şi/sau semnarea la predare a documentelor financiare;

– Relaţionarea cu banca şi trezoreria;

– Organizarea arhivei pentru documentele fianciare şi contabile;

– Raportarea fiananciară către managerul de proiect, consiliul director, finanţatori şi parteneri;

– Managementul financiar al granturilor;

– Elaborarea unui buget anual;

– Realaţionarea cu angajaţii asociaţiei.